Calendario

24
Mar
2023
26
Mar
2023
25
Mar
2023
26
Mar
2023
25
Mar
2023
26
Mar
2023
25
Mar
2023
26
Mar
2023
25
Mar
2023
26
Mar
2023
25
Mar
2023
25
Mar
2023
31
Mar
2023
02
Apr
2023
CAVAGLIA'
31
Mar
2023
02
Apr
2023
TORTONA
01
Apr
2023
02
Apr
2023
08
Apr
2023
10
Apr
2023

A1*

FROSSASCO
11
Apr
2023
13
Apr
2023
11
Apr
2023
16
Mag
2023
15
Apr
2023
16
Apr
2023
15
Apr
2023
16
Apr
2023

B1*

ALESSANDRIA
15
Apr
2023
16
Apr
2023
NONE
15
Apr
2023
16
Apr
2023

B0*

TORINO
17
Apr
2023
18
Mag
2023
20
Apr
2023
23
Apr
2023
21
Apr
2023
23
Apr
2023
TORTONA
22
Apr
2023
23
Apr
2023
FROSSASCO
22
Apr
2023
27
Apr
2023
28
Apr
2023
30
Apr
2023
05
Mag
2023
07
Mag
2023
TORTONA
06
Mag
2023
07
Mag
2023
06
Mag
2023
07
Mag
2023
NONE
06
Mag
2023
07
Mag
2023
FROSSASCO
08
Mag
2023
09
Mag
2023
08
Mag
2023
09
Mag
2023
13
Mag
2023
14
Mag
2023
13
Mag
2023
14
Mag
2023
ALESSANDRIA
19
Mag
2023
21
Mag
2023
20
Mag
2023
21
Mag
2023
20
Mag
2023
21
Mag
2023

B1*

TORTONA
21
Mag
2023
21
Mag
2023
22
Mag
2023
24
Mag
2023
27
Mag
2023
28
Mag
2023
FROSSASCO
29
Mag
2023
07
Giu
2023
ROCCA GRIMALDA
10
Giu
2023
11
Giu
2023
10
Giu
2023
11
Giu
2023
10
Giu
2023
11
Giu
2023
FROSSASCO
12
Giu
2023
14
Giu
2023
16
Giu
2023
18
Giu
2023
17
Giu
2023
18
Giu
2023
NONE
19
Giu
2023
04
Lug
2023
24
Giu
2023
25
Giu
2023
01
Lug
2023
02
Lug
2023
TORTONA
15
Lug
2023
16
Lug
2023
19
Ago
2023
20
Ago
2023
16
Set
2023
17
Set
2023
18
Set
2023
19
Ott
2023
20
Ott
2023
22
Ott
2023
23
Ott
2023
08
Nov
2023
04
Nov
2023
05
Nov
2023